Jabatan SPE 3

Kursus ini merangkumi komponen utama dalam aspek perniagaan yang melibatkan aktiviti perniagaan sebenar berskala kecil. Kemahiran pengurusan perniagaan dan pembudayaan keusahawanan ditekankan(This course covers the key components of the business aspects involving small-scale real business. Business management skills and entrepreneurial culture are emphasized)